အဂၤလိပ္-ၿမန္မာ-ကုိရီးယား-ရုရွား-ထုိင္း>>ၿမန္မာ ဘာသာစကား(၅)မ်ဳိး I-Dictionary